SESAM logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny förordning gällande uttag av avgifter från
forskningsinfrastrukturer

1 oktober 2022 trädde en ny förordning träder i kraft med avsikt att underlätta för lärosäten att ta betalt från externa användare vid forskningsinfrastruktur, något som med tidigare regelverk ibland varit besvärligt.

I mitten av augusti 2022 kom en, för Sveriges lärosäten efterlängtad, förordning ut (pressmeddelande från Regeringen). Förordningen (SFS2022:1378) innehåller bestämmelser om uttag av avgifter för användning av forskningsinfrastruktur som tillhandahålls av universitet och högskolor med staten som huvudman. Förordningen bygger på en rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) som publicerades i februari 2020.

För att lärosäten ska kunna tillämpa den nya förordningen ställs krav på att lärosätena har fastställda och dokumenterade kriterier för tillgänglighet till forskningsinfrastrukturer. Att ta fram riktlinjer för robusta och transparenta beslutsprocesser för hur externa användare får tillgång till öppna forskningsinfrastrukturer är ett av målen med SESAM-projektet och detta arbete har påbörjats inom projektet. Kopplingen mellan kraven i den nya avgiftsförordningen och de mål som SESAM-projektet har, ger SESAM möjligheten att bistå Sveriges lärosäten med best practice för hur kriterier för tillgänglighet kan sättas upp och tillämpas. Även prissättning, samt när och hur marknadsmässiga priser ska tillämpas, är något som både SESAM-projektet och den nya förordningen adresserar.

Målsättningen är att vi tillsammans med representanter från Sveriges lärosäten kan arbeta vidare med dessa frågor inom ramen för projektet och därmed uppnå ett så samlat tillvägagångssätt för tillgängliggörande som möjligt bland Sveriges lärosäten.

__________________________________________________________________

Kontakt

  • Har du frågor eller vill komma i kontakt
  • med oss?

    Hör av dig till Karin Önneby,
    Uppsala universitet
    karin.onneby@uu.se

Om oss

Uppsala universitet är värd för SESAM


Innovation Hub, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38,
Uppsala