Bildtext: SciLifeLab, Uppsala universitet.

Vår verksamhet

SESAM öppnar upp

För att kunna utföra förstklassig forskning behövs förstklassig utrustning och faciliteter. Stora belopp investeras årligen i forskningsinfrastruktur i Sverige, bland annat i form av experimentell utrustning, resurser och tjänster. SESAM-projektet vill ta fram modeller som underlättar för lärosäten och institut att öppna upp Sveriges labbinfrastrukturer så att fler kan använda mer – inte bara andra lärosäten och forskningsinstitut utan också näringslivet.

Svenska lärosäten och forskningsinstitut står värd för flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som man investerat – och fortsatt investerar – miljardbelopp i att utveckla och driva. Många av dessa forskningsinfrastrukturer är specifika och unika och ett ökat och breddat nyttjande av dessa avancerade forskningsmiljöer öppnar dörrarna för att ytterligare stärka Sverige som forsknings- och innovationsland.

Projektets vision är att samla huvudparten av de lärosäten och forskningsinstitut i Sverige som har och vill ha en öppen labbinfrastruktur för forskning för att försöka få till en enad, rättsenlig och funktionell praxis för att bättre kunna tillgängliggöra den infrastruktur som finns. 

Med labbinfrastruktur avses laboratoriebaserad infrastruktur av relevans för eller som delvis relaterar till material-, ingenjörs- och livsvetenskaper. Även de infrastrukturer som ingår i EU:s definition av s.k. technology infrastructures omfattas. En avgränsning som görs för livsvetenskaper är dock biobanker och register med humandata samt beräkningsinfrastruktur. Med öppen labbinfrastruktur avses i det här projektet den labbinfrastruktur som är öppen för externa användare. 

SESAMS mål

Robusta och transparenta beslutsprocesser för tillgänglighet

Det finns olika sätt för externa aktörer att få tillgång till forskningsinfrastrukturer, men det är inte alltid lätt för värdorganisationen att bedöma, hantera och prioritera mellan olika typer av förfrågningar. För användare av labbinfrastrukturer är det inte alltid transparent hur och under vilka förutsättningar en labinfrastruktur kan nyttjas. Det regelverk som finns är otydligt och tolkas inte alltid lika. Projektet syftar till att ta fram modeller för att underlätta och tydliggöra hanteringen av detta, bl.a. hur olika typer av förfrågningar kan klassificeras och vad det har för effekter på avtalsform, kostnad etc. 

Dekorativ bild

Korrekt prissättning

Det finns flera regelverk som en labbinfrastruktur behöver ta ställning till för att ta fram sin prissättning, så som exempelvis statsstöds- och konkurrensregelverk samt avgiftsförordningen. Dessutom tillämpas olika modeller beroende av karaktär på nyttjande. Sammantaget kan det vara svårt och snårigt att ta fram en korrekt prissättning. I projektet avser vi ta fram modeller och praxis för att underlätta för universitet och institut att anpassa sin prissättning till olika situationer samt öka transparens för externa användare om hur priset sätts.  

Dekorativ bild

Tydlig hantering av sekretess

Att hantera data och sekretessfrågor på ett säkert och korrekt sätt är viktigt, både för labbinfrastrukturens värd och användare. Även här finns regelverk och förutsättningar såsom exempelvis offentlighetsprincipen och lärarundantag som kan göra det utmanande till exempelvis vid avtalsskrivning. SESAM-projektet kommer att jobba med frågorna och ta fram praxis och rekommendationer. 

Dekorativ bild

Säker tillgång

Ibland behöver personer som inte är anställda i den labbinfrastruktur som man hyr in sig på finnas på plats och använda utrustningen. Då behövs rutiner för att hantera de risker som kan uppkomma i förhållande till t ex arbetsmiljö- och försäkringsfrågor. SESAM-projektet ska ta fram riktlinjer för detta och dela goda exempel på hur dessa utmaningar har kunnat lösas. 

Dekorativ bild
Senast uppdaterad: 2022-11-22